Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Przedszkole Publiczne Nr 18
Strona głowna  /  Koncepcja pracy
Koncepcja pracy
logo
 

 
KONCEPCJA  PRACY I ROZWOJU
PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR18
 „WESOŁA OSIEMNASTKA”
W SZCZECINIE
NA LATA 2018 – 2021
PODSTAWA PRAWNA

Koncepcja  pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie:
•  Rozporządzenia MEN z dnia 27 sierpnia 2015r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1270).
•  Statutu Przedszkola Publicznego Nr. 18
 
 
O NASZYM PRZEDSZKOLU  

    Placówka zlokalizowana jest w centrum miasta. W parterowym budynku mieszczą się przestronne sale dydaktyczne, pomieszczenia biurowe i zaplecze pionu żywienia. Budynek przedszkola i przylegający do niego ogród znajdują się na terenie ogrodzonym. Ogród przedszkolny jest przygotowany do zabaw i zajęć ruchowych. Nasze Przedszkole zapewnia dzieciom wszechstronny, bezpieczny rozwój, uczy przez zabawę. Każde dziecko traktowane jest indywidualnie i podmiotowo. Sprawiamy że czują się one kochane, akceptowane i szczęśliwe. Od 2004 roku przedszkole specjalizuje się w wychowaniu społeczno–moralnym, ze szczególnym zwróceniem uwagi nabywanie umiejętności poprawnej komunikacji interpersonalnej, zachowań empatycznych, współżycia z innymi ludźmi, radzenia sobie w sytuacjach trudnych, minimalizowanie zachowań agresywnych i konfliktowych (realizowanie programu profilaktyczno-wychowawczego Spójrz inaczej (grupowe kodeksy zachowań, normy, zasady i związane z nimi „logiczne konsekwencje”) oraz ujednolicanie oddziaływań wychowawczych przedszkola z domem rodzinnym. Osiągane sukcesy sprawiły, że możemy powiedzieć, iż jesteśmy przedszkolem o profilu społeczno– moralnym. W przedszkolu realizowany jest Plan Daltoński. Nasza placówka, jako jedyna placówka w Szczecinie, otrzymała w 2017 roku certyfikat, stając się jednocześnie członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dalton. Nauczycielki przedszkola dzielą się swoją wiedzą, będąc trenerkami pedagogiki Froebla, prowadząc poranki froeblowskie, a także zajęcia otwarte dla studentów WSH TWP ul. Monte Cassino 15 w Szczecinie oraz Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach programu ,,Młodzież w działaniu",a teraz Erasmus + od września 2007r. w czasie roku szkolnego, w przedszkolu przebywają  wolontariusze z Europy - integrując naszą wspólnotę przedszkolną z Unią Europejską. Obecnie w przedszkolu funkcjonuje 10 grup. Przedszkole zatrudnia 42 pracowników, w tym 20 nauczycieli (w tym dyrektor) i 22 pracowników administracji i obsługi. Twórcza, miła i zawsze uśmiechnięta kadra systematycznie podnosi swe kwalifikacje, uczestnicząc w warsztatach, kursach, szkoleniach i konferencjach, a także studiach podyplomowych.     
    

WIZJA PRZEDSZKOLA  

• Przedszkole jest placówką bezpieczną, przyjazną dzieciom, rodzicom, pracownikom, otwartą na ich potrzeby. 
• Praca przedszkola ukierunkowana jest na dziecko, jego potrzeby i wszechstronny rozwój osobowości. 
• Działalność przedszkola umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom i przygotowuje je do podjęcia nauki w szkole. 
•Oferta edukacyjne stwarza warunki do twórczości, rozwijania umiejętności i kształtowania samodzielności oraz wartości moralnych. 
• Przedszkole przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji. 
• Wszyscy pracownicy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną. 
• Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola. 
• Przedszkole zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.   
• Promuje swoje osiągnięcia i dba o dobrą opinię w środowisku. 
• Stosowane aktywne metody pracy, programy i nowatorskie rozwiązania gwarantują wysoką jakość pracy przedszkola. 
• Baza, wyposażenie, estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.
• W organizacji pracy opiekuńczej, wychowawczej i dydaktycznej stosuje się elementy pedagogiki daltońskiej oraz pedagogiki Froebla.
   

MISJA PRZEDSZKOLA 
 
Nasze przedszkole:
• zapewnia dzieciom opiekę oraz bezpieczeństwo, 
• tworzy warunki dla indywidualnego i wszechstronnego rozwoju dziecka, 
• wspiera działania wychowawcze i edukacyjne rodziców, 
• kształtuje postawy moralne, społeczne,
• promuje zdrowie fizyczne i psychiczne, 
• przestrzega zasad wynikających z Konwencji Praw Dziecka, 
• organizuje sprawne zarządzanie placówką, 
• analizuje i ocenia efekty swojej pracy.  

KIERUNKI ROZWOJU PRZEDSZKOLA 
 
• Tworzenie warunków do pełnego indywidualnego i wszechstronnego rozwoju  każdego dziecka, zgodnie z jego możliwościami i potrzebami, ze szczególnym  uwzględnieniem sfery społeczno-moralnej. 
• Modelowanie, projektowanie, pobudzanie,  zdolności  dziecka poprzez stosowanie metod wyzwalających jego aktywność.
• Wzmacnianie pozytywnego wizerunku przedszkola w środowisku lokalnym poprzez upowszechnianie jego specyfiki, osiągnięć oraz rozszerzanie oferty edukacyjnej. 
 

 CELE STRATEGICZNE  

I. Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.
II. Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu, z uwzględnieniem: - realizacji i ewaluacji koncepcji pracy przedszkola; - monitoringu realizacji podstawy programowej wg nowego rozporządzenia; - systematycznego współdziałania nauczycieli w procesie edukacji dzieci i prowadzenia działań służących wyrównywaniu szans edukacyjnych.
III. Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku.
IV. Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy.  
 

PLANOWANE TEMATY  PRACY NA LATA 2018 – 2021   
 
1)  2018/2019  "Komunikuję się." – kształtowanie umiejętności nawiązywania dialogu rozwiązywania sytuacji trudnych z wykorzystaniem narzędzi TOC (chmurka).
2) 2019/2020 „Myślę logicznie” – aktywizowanie procesów umysłowych ukierunkowanych na dostrzeganie związków przyczynowo-skutkowych z wykorzystaniem narzędzi TOC.
3) 2020 / 2021 "Jestem ambitny i dążę do celu”." Wspieranie dziecka w pokonywaniu przeszkód na drodze do osiągnięcia celu z wykorzystaniem narzędzi TOC (drzewko ambitnego celu).   
 

PLAN ROZWOJU PRZEDSZKOLA NA LATA 2018 – 2021  

Cele strategiczne, zadania. Podnoszenie, wzmacnianie efektów działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:
  
- dobór przedszkolnych programów edukacyjnych do możliwości rozwojowych dzieci;
- wspieranie wszechstronnej edukacji dziecka poprzez właściwe różnicowanie stosowanych metod aktywizujących;
- diagnozowanie poziomu wiedzy, umiejętności, zachowań i potrzeb dzieci, poprzez obserwację i analizę wytworów działalności dziecięcej;
- realizacja programu wychowawczego (załącznik w dokumentacji przedszkola);
- ewaluacja działań wychowawczych, profilaktycznych i opiekuńczych;
- propagowanie i przestrzeganie praw dziecka;
- uwzględnianie w procesie wychowawczym uniwersalnych wartości i postaw prospołecznych;
- umożliwienie dzieciom swobodnego wyboru aktywności zabawowej;
- wykorzystywanie naturalnych sytuacji do rozpoznawania i radzenia sobie przez dzieci z emocjami; 
- stosowanie narzędzi TOC;
- stwarzanie warunków do prezentacji swoich zainteresowań i umiejętności na forum grupy i przedszkola oraz poza nim;   
 
Spodziewane  efekty:

* dzieci nabywają wiadomości i umiejętności zgodnie z podstawą programową;  
* dzieci uczą się rozwiązywania problemów w sposób określony w standardach narządzi TOC (chmurka);
* w przedszkolu dzieci pobudzane są do rozwoju własnej aktywności;  
 
Doskonalenie procesów zachodzących w przedszkolu:
 
* opracowanie i ewaluacja koncepcji pracy przedszkola;
* trafny dobór programów wychowawczych i dydaktycznych, zgodnych z podstawą programową;
* realizacja programu adaptacyjnego (załącznik w dokumentacji przedszkola);
* opracowanie programów do pracy indywidualnej z dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych i wychowawczych;
* ujednolicenie oddziaływań wychowawczych z rodzicami;
* wdrażanie aktywizujących metod pracy z dziećmi;
* realizacja zajęć w oparciu o pedagogikę Froebla;
* kontynuacja programu autorskiego Beaty Wańtowskiej „Zabawa w czytanie”;
* prowadzenie odziaływań wychowawczych w oparciu o narzędzia TOC;
* wprowadzanie elementów nowatorskich metod pracy: MDS, Kinezjologia Edukacyjna;    
* ruch rozwijający W. Sherborne, alternatywna metoda nauki czytania wg I. Majchrzak, glottodydaktyka, pedagogika zabawy;

Spodziewane  efekty:

* przedszkole ma opracowaną koncepcję pracy przedszkola;  
* oferta zajęć umożliwia realizację podstawy programowej;  
* procesy wspomagania rozwoju edukacji dzieci mają charakter zorganizowany;  
* w przedszkolu prowadzone są działania służące wyrównywaniu szans edukacyjnych;   
* kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w  środowisku;   
* wypracowanie efektywnych sposobów komunikacji z rodzicami;
* włączanie rodziców w działania przedszkola;
* „kącików dla rodziców” z ciekawymi artykułami, informacjami, poradami dotyczącymi wychowania dziecka;
* promowanie założeń pracy przedszkola w mediach;
* współpracowanie z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku w celu wspomagania rozwoju dziecka;
* pozyskiwanie sojuszników przedszkola;
* udział w akcjach na rzecz środowiska;
* współpraca z Radą osiedla, Policją i Strażą Miejską;   
* współpraca ze szkołami: SP Nr 56 ul. Malczewskiego, SP Nr 54 ul. Rayskiego, Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I stopnia ul.Bolesława Śmiałego, Centrum Mistrzostwa Sportowego ul.Mazurska, Zespół Szkół Sportowych ul.Małopolska;  
* współpraca z instytucjami i środowiskiem lokalnym: np.: Teatr lalek Pleciuga, Filharmonia, UM, Uniwersytet Szczeciński;
* prowadzenie strony internetowej przedszkola i fanpagu na Fb;    

Spodziewane  efekty :

* zasoby środowiska wykorzystywane są na rzecz wzajemnego rozwoju;  
* promowana jest wartość wychowania przedszkolnego;  
* rodzice są partnerami przedszkola;   
* dzieci w sposób przyjazny i zadaniowy zaznajamiają się z otoczeniem i środowiskiem szkół o różnej specyfice nauczania;  
* zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenie jakości pracy;   
* podejmowanie działań wzbogacających bazę i wyposażenie przedszkola, w celu zapewnienia prawidłowej realizacji przyjętych w przedszkolu programów wychowania przedszkolnego i poszerzenia oferty zajęć;
* inspirowanie i motywowanie nauczycieli do innowacji pedagogicznych i eksperymentów;
* podniesienie stopni awansu zawodowego członków rady pedagogicznej;
* diagnoza potrzeb rady pedagogicznej i indywidualnych potrzeb nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego;
* prowadzenie corocznego monitoringu realizacji podstawy programowej;
* usprawnianie funkcjonowania przedszkola w oparciu o wnioski z ewaluacji wewnętrznej;
* opracowanie systemu obiegu informacji;     

Spodziewane  efekty :
                                                             
* przedszkole ma odpowiednie warunki lokalowe i wyposażenie;  
* przedszkole ma opracowany wewnętrzny nadzór pedagogiczny;  
* w przedszkolu funkcjonuje współpraca w zespołach;  
 

PROCEDURA DIAGNOZOWANIA DZIECI (5- i 6-letnich)
 
  Etapy procesu diagnozy:
     
1. Przygotowanie arkuszy diagnostycznych i pomocy (wrzesień),
2. Przeprowadzenie diagnozy wstępnej (wrzesień-listopad),
3. Poinformowanie rodziców o wynikach diagnozy wstępnej, potwierdzone podpisem rodzica (listopad),
4. Ustalenie działań wspomagających w indywidualnej karcie wspomagania rozwoju dziecka (listopad),
5. Indywidualne wspomaganie rozwoju dzieci (na bieżąco),
6. Przeprowadzenie diagnozy końcowej – określenie stopnia gotowości szkolnej  (kwiecień),
7. Ocena osiągnięć rozwojowych w II półroczu w indywidualnych kartach wspierania rozwoju dziecka (kwiecień),
8. Udzielenie rodzicom informacji o osiągniętym poziomie gotowości szkolnej dzieci (kwiecień).  
 

KIERUNKI WSPÓŁPRACY Z RODZICAMI  

 
I.  Poszukiwanie efektywnych sposobów komunikacji z rodziną.   
- ustalenie stałego dnia tygodnia i godzin konsultacji pedagogicznych nauczyciela z rodzicami, 
- zapraszanie rodziców na zajęcia otwarte imprezy i uroczystości przedszkolne, 
- organizowanie spotkań ze specjalistami: psychologiem, pedagogiem, logopedą, terapeutą,
- wspieranie rodziców w wychowaniu dziecka poprzez publikacje w „kącikach dla rodziców” i na stronie internetowej przedszkola, 
- aktywizowanie członków Rady Rodziców  do przekazywania informacji pozostałym rodzicom o planowanych działaniach przedszkola; - aktywizowanie członków Rady Rodziców  do pozyskiwania informacji o pracy przedszkola od pozostałych rodziców. 
   
II. Włączenie rodziców w działania przedszkola.   
- współorganizowanie imprez, uroczystości, konkursów,               
- udział rodziców różnych zawodów w zajęciach dla dzieci, 
- prezentowanie zamiłowań, hobby na forum grupy i przedszkola, 
- współuczestnictwo rodziców w wyjściu do okolicznych szkół sportowych (zawody mikołajkowo/sportowe , zajęcia otwarte, spotkania konsultacyjne z nauczycielami/dyrektorami szkół).  
 
 
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI
 
     
1. Rozpoznanie potrzeb przedszkola w zakresie doskonalenia nauczycieli oraz indywidualnych potrzeb pracowników.   
* rozmowy, 
* ankiety,     
2. Przedstawienie nauczycielom ofert szkoleniowych, nadesłanych przez ośrodki doskonalenia nauczycieli.   
* nawiązanie współpracy z ośrodkami szkoleniowymi, 
* prezentacja ofert,     
3.  Ustalenie tematyki szkoleń grona pedagogicznego. Zorganizowanie posiedzeń samokształceniowych na tematy wynikające z potrzeb i planów pracy zespołów.   
* rozmowy, 
* ankiety,   
4. Pomoc osobom rozpoczynającym pracę w zawodzie przez doświadczonych pedagogów.   
*  powołanie opiekuna stażu, 
*  ustalenie zasad współpracy między opiekunem stażu, a nauczycielem stażystą i kontraktowym,  
*  doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela w trakcie stażu,     
5. Uzyskiwanie kolejnych stopni awansu zawodowego.   
*  informowanie nauczycieli o wymaganiach związanych z uzyskiwaniem kolejnych stopni awansu, 
*  stwarzanie sytuacji sprzyjających spełnianiu wymagań na określony stopień awansu zawodowego, 
*  pomoc w zgromadzeniu dokumentacji wymaganej do uzyskania  awansu zawodowego,     
6. Doskonalenie warsztatu pracy, stosowanie aktywizujących metod nauczania.   
*  warsztaty, kursy, wg. potrzeb,
7. Obserwacja zajęć – lekcje koleżeńskie, hospitacja diagnozująca.   
*  warsztaty, według ustalonego wcześniej harmonogramu
8. Indywidualne uczestnictwo nauczycieli w kursach i konferencjach.   
*  ustalenie potrzeb przedszkola  i przedstawienie ich nauczycielom 
*  uczestnictwo w kursach, warsztatach, konferencjach proponowanych przez ośrodki doskonalenia, indywidualne                 
*   współdziałanie nauczycieli  z doradcami metodycznymi,     
9. Wdrażanie doświadczeń i umiejętności nabytych w trakcie szkoleń.     
*  gromadzenie materiałów szkoleniowych, 
*  dzielenie się zdobytą wiedzą i doświadczeniem, 
*  organizacja warsztatów w zespołach, na bieżąco. 
 

MODEL ABSOLWENTA PRZEDSZKOLA  

Wychowanek naszego przedszkola jest przygotowany do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami, jest aktywny, dociekliwy  i ambitny, rozumie świat i wartości w nim nagromadzone, dba o swoje zdrowie i sprawność fizyczną. Posiada wiedzę, umiejętności i sprawności pozwalające mu sprostać wymaganiom stawianym w szkole podstawowej i życiu dorosłym. 
• Uczy się:
Zna i wykorzystuje wiedzę o otoczeniu bliższym i dalszym, jest przyjaźnie nastawiony do uczenia się oraz podejmowania wysiłku intelektualnego, dzięki czemu szybko przyswaja nowe wiadomości i umiejętności.
•  Myśli:
Jest rozbudzony w kierunku aktywizowania procesów umysłowych, takich jak: spostrzeganie, porównywanie, klasyfikowanie, analiza i synteza, wyciąganie wniosków, uogólnianie, posługiwanie się pojęciami ogólnymi.
• Poszukuje:
Jest chłonny nowej wiedzy, lubi odkrywać i doświadczać, prezentuje postawę inspiratora własnych odkryć, poszerza swój krąg zainteresowań poznawczych.
• Działa:
Jest twórczy, pomysłowy, kreatywny, cierpliwy, konsekwentny w działaniu, podejmuje się różnorodnych aktywności zgodnie z własnymi potrzebami i zainteresowaniami.
• Współpracuje:
Potrafi z innymi podejmować się realizacji zadań, przestrzega ustalonych zasad i norm współżycia w grupie.
• Komunikuje  się:
Nawiązuje poprawne kontakty z innymi ludźmi, potrafi wyrażać swoje myśli i 
potrzeby,  umiejętnie kieruje własnymi emocjami.
• Doskonali się:
Wykazuje się samodzielnością, samooceną, samokontrolą  i refleksją w zakresie doskonalenia i modyfikowania swojego nastawienia do siebie i innych.  
 

Ostatnia aktualizacja: 2020-04-29